filipino

Just another Edublogs.org weblog

TUNOG /UGONG NG MGA SASAKYAN

April 21, 2006 by · Comments Off · Uncategorized

I.LAYUNIN.

1.Natutukoy ang ingay/ugong ng mga sasakyan.

2.Nagagamit ang wastong tunog /ingay ng mga uri ng sasakyan.

3.Nasasaayos ang katugma ng tunog sa mga sasakyan.

II.PAGHAHAWAN NG BALAKID.

lansangan-                           serena-

busina-                                himpapawid-

III.KAGAMITAN

Mga larawan

plascard

Bangg:BEC.pah.17

IV.PAGBABALIK ARAL

1.Sino ang nakaalala ng binasa nating kwento kahapon?

2.Paano ang ginawa ninyong pagbasa sa maikling kwento?

V.PAMAMARAAN(Pakikinig)

!.Pagganyak

Pahulaan: Namasyal kami ng ate sa maynila,sumakay kami sa sasakyang may tunog na tsug!tsug!tsug!Ano ito?

2.Paglalahad.

Ipakita sa mga bata ang dalawang pangkat ng mga sasakyan,sundan sa google mga larawan (ships and cars).

Nakita na ba ninyo ang mga sasakyang ito?

Ano ang sasakyang may ganitong uri ng tunog?

(ipaparinig ng guro ang mga uri ng tunog ng mga sasakyan)

Pare-pareho ba ang kanilang tunog?

Bakit kailangang malaman natin ang kanilang ugong at tunog?

VI.PAGSASANAY.

Anong uri ng sasakyan ang lumikha ng ganitong tunog/ugong.

1.Brum-brum

2.tsug!tsug!

3.Pip!pip!

4.weeee!weeee!

5.Pot-pot-pot

VII.PAGSUBOK

Ibigay ang kahulugan.

1.busina ng dyip.

2.serena ng ambulansya.

3.busina ng tren.

Ano ang dapat gawin kapag narinig ang mga sumusunod.

4.serena ng trak ng bumbero.

5. Busina ng kotse.

VIII.TAKDANG ARALIN

Isulat ang pangalan ng paborito ninyong sasakyan at isagawa ang tunog/ugong nito.

 

TUNOG /UGONG NG MABILIS/MAPANGANIB NA SASAKYAN

April 21, 2006 by · Comments Off · Uncategorized

I.LAYUNIN

1.Natutukoy ang ingay /ugong ng mabibilis at mapanganib na sasakyan

2.Nagagamit ang wastong tunog ng mga mabibilis at mapanganib na sasakyan.

II.PAGHAHAWAN NG BALAKID

ambulansya-                mapanganib-

mabilis-                        sasakyan-

III.KAGAMITAN

larawan at mga impormasyon sa google. com.
Bangg:PELC II1.2 IA 1.1.3

IV.PAGBABALIK ARAL

Magpaligsahan sa pag bigay ng ibat -ibang uri ng sasakyan at ang tunog nito.

V.PAMAMARAAN(PASALITA)

1.Pagganyak

Tingnan ang mga larawan ng uri ng mga sasakyang mabibilis at mapanganib sa google.com.(mga larawan ng ambulansya,tren kotse at iba pa.

Alin sa mga sasakyan sa larawan ang nasakyan niniyo na?

Mapanganib ba ang sasakyang ito?Bakit kaya?

2.Paglalahad

Ipakita ang larawan ng ambulansya.

Ano ang ugong ng ambulansya? Ano ang ibig sabihin ng tunog nito?Ano dapat niniyong gawin kung nakita ninyo itong nagmamadali?(Isunod larawan ng iba pang sasakyan pagusapan ito sa klase.)

VI.PAGPAPAYAMANG GAWAIN

Pangkatan.

Tingnan sa google .com uri ng mga sasakyan .Ang unang pangkat gagayahin ang tunog ng sasakyan at sasabihin ng pangalawang pangkat kung ito ay mabilis/mapanganib.Palitan

VII.PAGSUBOK

Tingnan sa prongo.com.maikling pagsubok sa filipino.

VIII.GAWAING BAHAY

Magbigay ng halimbawa ng mapanganib/mabilis na sasakyan.Sabihin kung bakit ito mabilis o mapanganib.

 

 

 

Pagwawasto ng takdang aralin.

V.PAMAMARAAN.

1.Pagganyak

Ano ang ginagawa ninyo para matukoy ang pupuntahan ninyong lugar?bakit ito mahalaga?

2.Paglalahad

Pagbasa sa isang kwento”Naligaw si Robert”

1.Sinu-sino ang mga tauhan sa kwento?

2.Saan nakarating si robert sa paghahanap ng bahay ni Engineer Tamayo?

3.Sino ang napagtanungan niya ano ang kanyang sinabi?

4. Ano ang mga dapat tandaan pag nagtatanong sa mga direksiyong pupuntahan?

V.PAGSASANAY

Bumuo ng mga pangungusap na ginagamitan ng sumusunod.

1.kalye

2.subdivisyon

3.phase3

4.kanto

5.lumikO

(Magpangkat -pangkat sa dala-dalawa.Ang isa ay magtatanong sa direksiyon at ang isa magbibigay ng direksiyon.Ang ibibigay na direksiyon kung saan kayo nakatira.)

VII.PAGSUBOK

Tingnan sa prongo quizstation.com.

VIII.GAWAING BAHAY

Ibigay ang angkop na pananalita sa pagbibigay ng direksiyon.Gumuhit ng krokes ng direksiyon ng inyong bahay.

 

April 20, 2006 by · 15 Comments · Uncategorized

PAG-UPO /PAGTAYO NG MAAYOS HABANG BUMABASA

April 20, 2006 by · 1 Comment · Uncategorized

I.LAYUNIN.

1. Nabibigyan ng kahulugan ang mga bagay sa paligid.

2.Nakauupo/nakatatayo nang maayos habang bumabasa.

3.Nagagamit ang angkop na pananalita ng may paggalang.

II.PAGHAWAN NG BALAKID

Ibigay ang kahulugan :

Retrato-                           Barong tagalog-

III.KAGAMITAN

BEC.1.d Magagalang na katawagan

Google,com(Mga Tula)ni Rofel D. Brion

IV.PAGBABALIK ARAL

1.Sa pagbabasa ano ang dapat nating tandaan?

2.Paano kayo nagbabasa?

3.Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng tanging ngalan ng tao,pook o bagay?

V.PAMAMARAAN

(Pagtsek ng takdang aralin ng mga mag aaral.)

1.Pagganyak

Pagpapakita ng guro ng larawan hango sa tulang babasahin.Ipapatukoy  ito sa mga bata.

storycover1.jpg

2.Paglalahad

Sa umagang ito ay sanayin natin ang ating sarili sa pagbasa nang nakaupo at nakatayo.Babasahin natin ang tula  tungkol sa larawan ng pangkatan.

Ang unang pangkat ay babasa ng nakatayo at ang pangalawang pangkat ay nakaupo.(palitan)

Retrato

Biro mo
Ako ‘yan
‘Yang batang ‘yan
Nakabarong Tagalog
Halos walang buhok
Nakakiling sa ‘yo.
Pero nasa isip:
Saan kaya kami kakain pagkatapos nito? 

1.Nagustuhan ba ninyo ang tula?

2.Paano nyo naisagawa ang pagbasa?

(ipakikita ng guro ang larawan  ng batang nagbabasa ng nakatayo at nakaupo.)

Ganito rin ba ang ginawa ninyong pagbasa?

Nakaupo

       Umupo ng tuwid at maayos.Ilapat ang likod sa sandalan ng upuan.Ilapat ang dalawang paa sa sahig.

Nakatayo.

       Tumayo ng tuwid at maayos.Ilagay ang dalawang kamay sa tagiliran .pagtapatin ang dalawang paa.

VI.PAGSASANAY

pagbasa ng maikling kwento”Si Amihan at si Habagat”)sundan sa google maikling kwento ni Bulanggugo.(Dito lilinangin ng guro ang pagbasa ng nakatayo at nakaupo.Maari itong gawin ng pangkatan o isahan.

(Ipabasa ito ayon sakanilang gusto.Nakatayo o nakaupo.

VII.PAGSUBOK

Iguhit ang masayang mukha kung ito ay tamang paraan ng pagbasa at malungkot na mukha kung hinde tama.

1.___________Umupo ng tuwid habang bumabasa.

2.___________Ipatong ang paa sa upuan habang nagbabasa.

3.___________Iapat ang dalawang paa sa sahig habang nagbabasa.

4.___________Idikit/ilapat ang dalawang kamay sa tagiliran habang nagbabasa.

5.___________Bumaloktot habang nagbabasa.

VIII.GAWAING BAHAY

Humanap ng isang talambuhay ng isang bayani at magsanay pa sa pagbasa nang nakaupo at nakatayo.

Pagbasa Nang May Wastong Galaw/Hagod ng mata mula sa kaliwa-kanan.Itaas-pababa.

April 19, 2006 by · Comments Off · Uncategorized

 

 

I.LAYUNIN.

1.Natutukoy ang malakas at mahinang huni at ingay ng mga bagay.

2.Naisasagawa ang pagbasa na may wastong galaw/hagod ng mata mula sa kaliwa-kanan.itaas-pababa.

3.Nagagamit ang malaking titik simula sa natatanging ngalan ng pook.

II.PAGHAHAWAN NG BALAKID.

(Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod.)

pahayagan-                       Advertisement-

III. KAGAMITAN.

Aklat sa filipino BEC A.1.a.pah.17

Diyaryo, tsart

IV.PAGBABALIK ARAL.

1.Ano ang dalawang uri ng huni/ingay ng hayop?

2.Magbigay ng halimbawa ng huni ng maamo at mabangis na hayop.Ano ang kahulugan nito?

V. PAMAMARAAN

(Pagtsek ng takdang aralin ng mga mag-aaral.)

1.Pagganyak

Pasunurin ng guro  ang mata ng mga bata habang kumikilos ng patapat mula sa kaliwa patungo sa kanan/mula sa taas pababa.

2.Paglalahad.

Tingnan ang mga larawan.

 121.jpgScary Movie 4 (2006)aaa.jpg

Ano ang tawag dito? Ano ang makikita o mabasa dito?Ano ang napapansin nyo sa mga titik na nakasulat sa advertisement?

Pag -usapan ang tungkol sa” advertisement”.Susunod ang mata ng guro ang mga salita mula sa kaliwa-kanan,taas-pababa ang mga bata habang itinuturo.

Paano kayo bumabasa?

VI.PAGSASANAY

Basahin ang mga pangungusap mula sa kaliwa patungong kanan.Taas-pababa.
 

ANG KAIBIGANG TUNAY

Kaibigang tunay ay laging matapat,
ang tulong ay laan sa lahat ng oras.

Siya ay mabait at saka marangal
sa lahat ng saglit ay maaasahan

VII.PAGTATAYA (pasalita)

Basahin ang mga pangungusap na may wastong pagkilos ng mga mata.

1. Maraming punongkahoy sa kagubatan.

2. Ang mga hayop ay masayang naglalaro sa parang.

3. May mga ibong nagliliparan sa himpapawid.

4.Ang mga isda ay nakatira sa bukid.

5.Maraming perlas sa ilalim ng dagat.

VIII.TAKDANG ARALIN

Basahin ang kwento”Ang gintong Itlog” sa pahina 155 ng inyong aklat.

 

 

HUNI /INGAY NG MGA HAYOP

April 6, 2006 by · 1 Comment · Uncategorized

LAYUNIN:

1.Nabibigyan ng kahulugan ang huni/ingay ng mga hayop.

2.Nagagamit ang angkop na pananalita sa pagpapakilala. 

3.Nagagamit ang malalaking titik sa simulang pantanging ngalan ng tao.

II  PANGKAISIPAN

(hanapin ang kahulugan ng mga sumusunod:)

Hayop-                            

huni-

bukid

kapaligiran-

III.KAGAMITAN

RBEC P.E LC. Pahina 17

Bagong Filipino 3 sa salita at gawa Aklat sa Wika

Pahina 25-30;99 15-17

IV. BALIK-ARAL

1.Anu-anong huni ng hayop ang naririnig nyo sa ating kapaligiran?

2.May dalawang uri ng  ng huni ng hayop.Anu-ano ito?

V.TALAKAYAN/PAGLALAHAD NG GAWAIN

!.Pagganyak

Mahilig ba kayong mamasyal sa bukid? Tingnan ang larawan

 

 

Image PreviewGo to fullsize image

Anu-anong hayop ang nakikita nyo sa larawan?Ano ang ginagawa ng mga hayop kapag nagugutom o nagsasaya sila?Ngaun narito ang isang kuwento.

2.Paglalahad

(Talakayin muna  ang pamantayan sa pakikinig ng kuwento.

pagbasa sa kuwento na nakasulat sa tsart.

1.Sinu-sino ang mga tauhan sa kuwento?

2.Anu-anong hayop ang nakita nila sa bukid?

3.Bakit maingay ang kambing?

4.Ano ang ibinigay ng dalawa sa gutom na hayop?

5.Anong tunog ang kanilang narinig habang kumukuha ng sariwang damo?

6.Ano ang masasabi mo sa dalawang bata?

IV.PAGPAPAYAMANG GAWAIN/PAGSASANAY

Pagpapakita o pagsasadula;

Magbigay ng hayop na maamo/mabangis ,ipakita tunog nito,at kahulugan.

VII.PAGSUBOK

tingnan sa prongo.com.

VIII.TAKDANG ARALIN

Magtala ng tatlong hayop na maamo at mabangis.Ibigay ang huni /ingay at ang kahulugan nito.

 

 

 

Hello world!

April 6, 2006 by · 21 Comments · Uncategorized

Welcome to Edublogs.org. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!