filipino

Just another Edublogs.org weblog

PAG-UPO /PAGTAYO NG MAAYOS HABANG BUMABASA

April 20, 2006 by lorginabandavia · 1 Comment · Uncategorized

I.LAYUNIN.

1. Nabibigyan ng kahulugan ang mga bagay sa paligid.

2.Nakauupo/nakatatayo nang maayos habang bumabasa.

3.Nagagamit ang angkop na pananalita ng may paggalang.

II.PAGHAWAN NG BALAKID

Ibigay ang kahulugan :

Retrato-                           Barong tagalog-

III.KAGAMITAN

BEC.1.d Magagalang na katawagan

Google,com(Mga Tula)ni Rofel D. Brion

IV.PAGBABALIK ARAL

1.Sa pagbabasa ano ang dapat nating tandaan?

2.Paano kayo nagbabasa?

3.Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng tanging ngalan ng tao,pook o bagay?

V.PAMAMARAAN

(Pagtsek ng takdang aralin ng mga mag aaral.)

1.Pagganyak

Pagpapakita ng guro ng larawan hango sa tulang babasahin.Ipapatukoy  ito sa mga bata.

storycover1.jpg

2.Paglalahad

Sa umagang ito ay sanayin natin ang ating sarili sa pagbasa nang nakaupo at nakatayo.Babasahin natin ang tula  tungkol sa larawan ng pangkatan.

Ang unang pangkat ay babasa ng nakatayo at ang pangalawang pangkat ay nakaupo.(palitan)

Retrato

Biro mo
Ako ‘yan
‘Yang batang ‘yan
Nakabarong Tagalog
Halos walang buhok
Nakakiling sa ‘yo.
Pero nasa isip:
Saan kaya kami kakain pagkatapos nito? 

1.Nagustuhan ba ninyo ang tula?

2.Paano nyo naisagawa ang pagbasa?

(ipakikita ng guro ang larawan  ng batang nagbabasa ng nakatayo at nakaupo.)

Ganito rin ba ang ginawa ninyong pagbasa?

Nakaupo

       Umupo ng tuwid at maayos.Ilapat ang likod sa sandalan ng upuan.Ilapat ang dalawang paa sa sahig.

Nakatayo.

       Tumayo ng tuwid at maayos.Ilagay ang dalawang kamay sa tagiliran .pagtapatin ang dalawang paa.

VI.PAGSASANAY

pagbasa ng maikling kwento”Si Amihan at si Habagat”)sundan sa google maikling kwento ni Bulanggugo.(Dito lilinangin ng guro ang pagbasa ng nakatayo at nakaupo.Maari itong gawin ng pangkatan o isahan.

(Ipabasa ito ayon sakanilang gusto.Nakatayo o nakaupo.

VII.PAGSUBOK

Iguhit ang masayang mukha kung ito ay tamang paraan ng pagbasa at malungkot na mukha kung hinde tama.

1.___________Umupo ng tuwid habang bumabasa.

2.___________Ipatong ang paa sa upuan habang nagbabasa.

3.___________Iapat ang dalawang paa sa sahig habang nagbabasa.

4.___________Idikit/ilapat ang dalawang kamay sa tagiliran habang nagbabasa.

5.___________Bumaloktot habang nagbabasa.

VIII.GAWAING BAHAY

Humanap ng isang talambuhay ng isang bayani at magsanay pa sa pagbasa nang nakaupo at nakatayo.

One Comment so far ↓